فروش کانکتور نری

نمایش 1–12 از 32 نتیجه


کانکتور مخابراتی 4 پین نری صاف KF2510-4A

3,990 
کانکتور مخابراتی 4 پین نری صاف KF2510-4A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 2 پین نری صاف KF2510-2A

2,280 
کانکتور مخابراتی 2 پین نری صاف KF2510-2A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 3 پین نری صاف KF2510-3A

3,420 
کانکتور مخابراتی 3 پین نری صاف KF2510-3A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 8 پین نری رایت KF2510-8W

17,100 
کانکتور مخابراتی 8 پین نری رایت KF2510-8W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 3 پین نری رایت KF2510-3W

3,990 
کانکتور مخابراتی 3 پین نری رایت KF2510-3W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور XH-3A نری صاف 3 پین

2,924 
کانکتور XH-3A نری صاف 3 پین با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 5 پین نری صاف KF2510-5A

3,990 
کانکتور مخابراتی 5 پین نری صاف KF2510-5A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 4 پین نری رایت KF2510-4W

4,560 
کانکتور مخابراتی 4 پین نری رایت KF2510-4W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 2 پین نری رایت KF2510-2W

3,420 
کانکتور مخابراتی 2 پین نری رایت KF2510-2W با فاصله 2.54 میلی متر