سنسور یا حسگر المانی‌ست که کمیت‌های گوناگون محیط پیرامون خود را اندازه‌گیری و آن را به داده‌هایی قابل فهم و تفسیر برای انسان یا ماشین تبدیل می‌کند. بیشتر حسگرها الکترونیکی هستند (به این معنا که داده‌ها، به داده‌های الکترونیکی تبدیل می‌شوند). نقطه مقابل حسگر، عمل‌گر (Actuator) است که سیگنال را به عکس‌العملی (معمولا مکانیکی) تبدیل می‌کند. مبدل (Transducer) وسیله‌ای است که انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌کند….

 ادامه مطلب

سنسورها

ردیابی حرکت (110)

سایر سنسورها (86)

سنسورهای محیطی (174)

سنسورهای نوری (94)