رادیو شناسه یا RFID روشی الکترونیکی در تبادل داده از طریق امواج رادیویی است. به عبارت دیگر، رادیو شناسه به استفاده از امواج رادیویی برای خواندن و گرفتن اطلاعات ذخیره‌شده در یک تگ متصل شده به شیء می‌گویند. هر سیستم رادیو شناسه از سه جز اصلی تشکیل شده‌است؛ تگ (فرستنده-گیرنده)، آنتن و کنترل‌کننده. تگ از یک میکروچیپ و آنتن تشکیل شده‌است. برخی از تگ‌ها برای تغذیه چیپشان از باتری استفاده می‌کنند. به این تگ‌ها تگ فعال می‌گویند. تگ‌های غیر فعال توسط امواج رادیویی تغذیه می‌شوند و نیازی به باتری ندارند…. ادامه مطلب

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


تگ RFID (7)

کارت خوان RFID (12)