نمایش دادن همه 10 نتیجه


بسته 50 تایی خازن 220 نانوفاراد

111,000 
 • مقدار : 220nF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %20±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 1uF

80,000 
 • مقدار : 1uF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %20±
 • ولتاژ DC خازن : 16V
 • سازنده : YAGEO

بسته 50 تایی خازن 1nF

80,000 
 • مقدار : 1nF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %10±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 2.2uF

80,000 
 • مقدار : 2.2uF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %20±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 33pF

200,000 
 • مقدار : 33pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 10pF

80,000 
 • مقدار : 10pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 22pF

80,000 
 • مقدار : 22pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 27pF

80,000 
 • مقدار : 27pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %5±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : FH

بسته 50 تایی خازن 4700pF

80,000 
 • مقدار : 4700pF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %10±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : YAGEO

بسته 50 تایی خازن 0.1 میکروفاراد

162,500 
 • مقدار : 0.1uF
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 1206
 • درصد خطا : %10±
 • ولتاژ DC خازن : 50V
 • سازنده : YAGEO