سنسورهای ردیابی پارامترهای حرکت، سنسورهایی هستند که بسته به نوع خود قادر به تشخیص و اندازه‌گیری یکی از مولفه های شتاب، سرعت زاویه‌ای، زاویه قطب مغناطیسی زمین یا هر 3 مولفه با هم می باشند. از ترکیب این سه مولفه با یکدیگر قادر به تشخیص دیگر پارامترهای حرکتی مانند سرعت، حرکت و ساخت دستگاه های تخصصی مانند AHRS-INS می‌باشد… ادامه مطلب

سنسورها > ردیابی حرکت

AHRS (7)

IMU (27)

انکودر (15)

ژیروسکوپ (10)

شتاب سنج (14)

قطب نما (7)

مغناطیسی (36)