مخابرات > تلمتری

آنتن (6)

انتقال روی خطوط برق (1)

تلمتری دیتا (31)

تلمتری صوت و تصویر (18)