ماژول‌ها و آشکارسازهای حرکتی مایکروویو

نمایش دادن همه 7 نتیجه

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HB100

1,620,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HB100 با محدوده اندازه گیری 20 متر و خروجی آنالوگ

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

4,698,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324 با محدوده اندازه گیری 8 متر (قابل تنظیم) و خروجی رله

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت RCWL-0516

167,400 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت RCWL-0516 با محدوده اندازه گیری 7~ متر و خروجی دیجیتال

سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

1,620,000 

سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324 با محدوده اندازه گیری 15 متر و خروجی آنالوگ

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت SEN0192

2,700,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت SEN0192 با محدوده اندازه گیری 2-16 متر (قابل تنظیم) و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت HW-M10-2

1,267,650 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HW-M10-2 با محدوده اندازه گیری 10 متر و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت HW-M10-1

461,970 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HW-M10-1 با محدوده اندازه گیری 10 متر و خروجی دیجیتال