ماژول‌ها و آشکارسازهای حرکتی مایکروویو

سنسورها > سایر سنسورها > سنسور مایکروویو

در حال نمایش 7 نتیجه


ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HB100

1,300,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HB100 با محدوده اندازه گیری 20 متر و خروجی آنالوگ

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت RCWL-0516

455,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت RCWL-0516 با محدوده اندازه گیری 7~ متر و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

7,150,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324 با محدوده اندازه گیری 8 متر (قابل تنظیم) و خروجی رله

سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

3,900,000 

سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324 با محدوده اندازه گیری 15 متر و خروجی آنالوگ

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت SEN0192

6,500,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت SEN0192 با محدوده اندازه گیری 2-16 متر (قابل تنظیم) و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت HW-M10-2

2,275,000 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HW-M10-2 با محدوده اندازه گیری 10 متر و خروجی دیجیتال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکار ساز حرکت HW-M10-1

361,400 

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HW-M10-1 با محدوده اندازه گیری 10 متر و خروجی دیجیتال