رگولاتور XC6206P182MR LDO 1V8

500,000 

رگولاتور XC6206P182MR LDO 1V8 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 200 میلی آمپر

رگولاتور XC6206P302MR LDO 3V

450,000 

رگولاتور XC6206P302MR LDO 3V با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 200 میلی آمپر

رگولاتور XC6206P282MR LDO 2V8

250,000 

رگولاتور XC6206P282MR LDO 2V8 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 200 آمپر

رگولاتور XC6206P152MR LDO 1V5

500,000 

رگولاتور XC6206P152MR LDO 1V5 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 250 میلی آمپر

رگولاتور MIC5320-SGYMT Ultra LDO

600,000 

رگولاتور MIC5320-SGYMT Ultra LDO دو خروجی 3.3/1.8 ولت با کمترین افت ولتاژ در خروجی (35mv) ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 150 میلی آمپر

رگولاتور XC6206P132MR LDO 1V3

500,000 

رگولاتور XC6206P132MR LDO 1V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 200 آمپر

رگولاتور LT1086CM LDO با ولتاژ قابل تنظیم

1,350,000 

رگولاتور LT1086CM LDO با ولتاژ قابل تنظیم 2.85 الی 12 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 25 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1.5 آمپر

رگولاتور ADP1715ARMZ-R7 LDO با ولتاژ قابل تنظیم

1,341,250 

رگولاتور ADP1715ARMZ-R7 LDO با ولتاژ قابل تنظیم 0.8 الی 5 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 500 میلی آمپر

رگولاتور TDA3681ATH LDO

2,500,000 

رگولاتور TDA3681ATH LDO دارای 4 خروجی ولتاژ 8.5/5/5/3.3 ولت ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 50 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1.4 آمپر

رگولاتور LT1084CT LDO با ولتاژ قابل تنظیم

6,400,000 

رگولاتور LT1084CT LDO با ولتاژ قابل تنظیم 3.3 الی 12 ولت ،ماکزیمم ولتاژ ورودی 30 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 5 آمپر

رگولاتور FAN1589D LDO 1V2

750,000 

رگولاتور FAN1589D LDO 1V2 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 7 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 2.7 آمپر