آی سی اینورتر (2)

کارت کنترل اینورتر (11)

ماژول اینورتر (4)