نمایش 1–12 از 19 نتیجه

ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500

52,693 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500

69,455 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دار HB9500SS

82,621 
ترمینال پنلی 30 آمپر 4 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500

32,335 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین HB9500 با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دار HB9500SS

69,600 
ترمینال پنلی 30 آمپر 3 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 2 پین KF-301

22,533 
ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 2 پین KF-301 با فاصله 5.08 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دار HB9500SS

50,460 
ترمینال پنلی 30 آمپر 2 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS

165,213 
ترمینال پنلی 30 آمپر 8 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال پنلی 30 آمپر 6 پین محافظ دارHB9500SS

129,311 
ترمینال پنلی 30 آمپر 6 پین محافظ دارHB9500SS با فاصله 9.5 میلی متر

ترمینال 10 آمپر

30,276 
ترمینال 10 آمپر 2 پین KF-127 پیچی روبردی با فاصله 5.08 میلی متر

ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301

31,320 
ترمینال پیچی روبردی 10 آمپر 3 پین KF-301 با فاصله 5.08 میلی متر