نمایش 1–12 از 13 نتیجه


بسته 50 تایی مقاومت 100 کیلو اهم

27,300 
 • مقدار : 100 کیلو اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 1K

28,600 
 • مقدار : 1K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 10 کیلواهم

25,350 
 • مقدار : 10K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 1.5 کیلو اهم

45,500 
 • مقدار : 1.5 کیلو اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 100 اهم

45,500 
 • مقدار : 100 اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 33 کیلو اهم

45,500 
 • مقدار : 33 کیلو اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : UniOhm

بسته 50 تایی مقاومت 200 کیلو اهم

48,750 
 • مقدار : 200 کیلو اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %1±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 10 اهم

45,500 
 • مقدار : 10 اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 0 اهم

45,500 
 • مقدار : 0 اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 20 کیلواهم

45,500 
 • مقدار : 20K
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 22 اهم

48,750 
 • مقدار : 22 اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : RALEC

بسته 50 تایی مقاومت 56 اهم

45,500 
 • مقدار : 56 اهم
 • نوع نصب : SMD
 • سایز : 0402
 • درصد خطا : %5±
 • توان : 1/16W
 • ترکیب : فیلم ضخیم
 • سازنده : UniOhm