خرید پین هدر SMD

نمایش 1–12 از 13 نتیجه


پین هدر نری 2X8 پین SMD

25,080 
پین هدر نری 2X8 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X8 پین SMD

6,270 
پین هدر مادگی 2X8 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2×10 پین SMD

9,690 
پین هدر مادگی 10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X4 پین SMD

45,600 
پین هدر مادگی 2X4 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X5 پین SMD

9,690 
پین هدر نری 2X5 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2×10 پین SMD

45,600 
پین هدر نری  10x2 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X5 پین SMD

9,690 
پین هدر مادگی 2X5 پین SMD پین با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X6 پین SMD

9,690 
پین هدر نری 2X6 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر مادگی 2X3 پین SMD

25,080 
پین هدر مادگی 2X3 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X3 پین SMD

17,100 
پین هدر نری 2X3 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر

پین هدر نری 2X12 پین SMD

17,100 
پین هدر نری 2X12 پین SMD با فاصله 1.27 میلی متر