ترانزیستور قدرت 100 ولت

در حال نمایش 12 نتیجه


ترانزیستور قدرت BD711 100V 12A

171,000 
ترانزیستور قدرت BD711 100V 12A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100V و IC= 12 A و Ft= 300MHz و PT= 75W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD336 -100V -6A

285,000 

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD336 -100V -6A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -100 V و IC=-6A و hf= 1 MHz و Pt=60W با پکیج SOT-82

ترانزیستور قدرت BDT61B 100V 4A

114,000 
ترانزیستور قدرت BDT61B 100V 4A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100V و IC=4 A و PT= 50W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت BD911 100V 15A

182,400 
ترانزیستور قدرت BD911 100V 15A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100 V و IC= 15A و Ft= 3 MHz و PT= 90 W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت BD712 100V 12A

171,000 
ترانزیستور قدرت BD712 100V 12A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 100 V و IC= 12A و Ft= 3MHz و PT= 75 W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD682 100V 4A

228,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD682 100V 4A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 100 V و IC= 4A و Ft= 1 MHz و PD= 40W با پکیج TO-225AA

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX54C 100V 8A

114,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX54C 100V 8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 100V و IC= 8 A و PD=60W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDW93C 100V 12A

189,810 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDW93C 100V 12A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100 V و IC= 12 A و PT= 80W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت BDX85C 100V 15A

1,140,000 
ترانزیستور قدرت BDX85C 100V 15A نوع NPN دارای مقادیر VCE=100 V و IC=15A و Ft= 4MHz و PT=100W با پکیج TO-3

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX33C 100V 10A

240,540 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX33C 100V 10A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100V و IC= 10 A و PT=70W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDW94C 100V 12A

تماس بگیرید
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDW94C 100V 12A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100 V و IC=12A و PT= 80W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت BD940 -100V -3A

188,100 
ترانزیستور قدرت BD940 -100V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -100V و IC=-3A و Ft= 3 MHz و PC=30W با پکیج TO-220C