انواع کانکتور رایت

در حال نمایش 11 نتیجه


کانکتور مخابراتی 8 پین نری رایت KF2510-8W

17,100 
کانکتور مخابراتی 8 پین نری رایت KF2510-8W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 3 پین نری رایت KF2510-3W

3,990 
کانکتور مخابراتی 3 پین نری رایت KF2510-3W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 4 پین نری رایت KF2510-4W

4,560 
کانکتور مخابراتی 4 پین نری رایت KF2510-4W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 2 پین نری رایت KF2510-2W

3,420 
کانکتور مخابراتی 2 پین نری رایت KF2510-2W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 5 پین نری رایت KF2510-5W

5,130 
کانکتور مخابراتی 5 پین نری رایت KF2510-5W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 7 پین نری رایت KF2510-7W

11,400 
کانکتور مخابراتی 7 پین نری رایت KF2510-7W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 6 پین نری رایت KF2510-6W

2,850 
کانکتور مخابراتی 6 پین نری رایت KF2510-6W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 9 پین نری رایت KF2510-9W

17,670 
کانکتور مخابراتی 9 پین نری رایت KF2510-9W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 10 پین نری رایت KF2510-10W

19,950 
کانکتور مخابراتی 10 پین نری رایت KF2510-10W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 11 پین نری رایت KF2510-11W

22,800 
کانکتور مخابراتی 11 پین نری رایت KF2510-11W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 12 پین نری رایت KF2510-12W

23,370 
کانکتور مخابراتی 12 پین نری رایت KF2510-12W با فاصله 2.54 میلی متر