بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU با ابعاد 8x15x24 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU با ابعاد 6x12x19 میلیمتر

بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی

بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x16x5 میلیمتر

بلبرینگ 624ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی

بلبرینگ 624ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 4x13x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM10UU

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM10UU با ابعاد 10x19x29 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM12UU

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی  LM12UU با ابعاد 12x21x30 میلیمتر

بلبرینگ 625ZZ V-type مخصوص پرینتر سه بعدی

بلبرینگ 625ZZ V-type مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x24x10 میلیمتر

بلبرینگ خطی SCS8UU

برینگ خطی SCS8UU، مناسب شفت 8 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی

بلبرینگ خطی SCS10UU

برینگ خطی SCS10UU، مناسب شفت 10 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی

بلبرینگ 625RS مخصوص پرینتر سه بعدی

بلبرینگ 625RS مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x16x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM13UU

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM13UU با ابعاد 13x23x32 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM20UU

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی  LM20UU با ابعاد 20x32x42 میلیمتر