کاربردهای غیرتهاجمی

محیطی

نور

گاز

فلزهای سنگین

بیو شیمیایی

گازهای فرار

الکترولیت

متابولیت

باکتری

دارو

دوپامین

تومور مارکر

سایر

بیوفیزیکی

الکتروفیزیولوژی

الکترواکوگرافی (EOG)

حرکتی

تنفس

آواسازی

حالت چهره

حرکت – ژست

حرکات عضلات

ترمومز

کاربردهای تهاجمی

سیستم عصبی

EOCG

تحریک عصبی

سیستم قلبی و عروقی

گلوکز خون

سیستم گوارش

سیستم حرکتی

تحریک عضلانی