سوکت آی سی پهن

در حال نمایش 4 نتیجه


سوکت آی سی 40 پین پهن

17,400 
سوکت آی سی 40 پین پهن، عرض 17.78میلی متر

سوکت آی سی 24 پین پهن

11,600 
سوکت آی سی 24 پین پهن،عرض 17.78میلی متر

سوکت آی سی 22 پین پهن

12,760 
سوکت آی سی 22 پین پهن، عرض 12.7 میلی متر

سوکت آی سی 28 پین پهن

17,400 
سوکت آی سی 28 پین پهن، عرض 17.78میلی متر