ترانزیستور قدرت 60- ولت

نمایش 1–12 از 13 نتیجه


ترانزیستور قدرت BD950 -60V -5A

191,400 
ترانزیستور قدرت BD950 -60V -5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC= -5 A و Ft= 3 MHz و PC=40W با پکیج TO-220C

ترانزیستور قدرت BD355 -60V -2A

64,380 
ترانزیستور قدرت BD355 -60V -2A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC=-2A و Ft= 30 MHz و PC=25 W با پکیج TO-66

ترانزیستور قدرت BD236 60V 2A

174,000 
ترانزیستور قدرت BD236 60V 2A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 60 V و IC= 2A و Ft= 3 MHz و PT= 25 W با پکیج SOT-32

ترانزیستور قدرت BD646 -60V -8A

290,000 

ترانزیستور قدرت BD646 -60V -8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-8A و Ft= 1MHz و PT= 62.5 W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت 2SB1548 -60V -3A

1,160,000 
ترانزیستور قدرت 2SB1548 -60V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-3A و FT=30MhzوPC=2W با پکیج TO-220F

ترانزیستور قدرت BD178 -60V -3A

174,000 

ترانزیستور قدرت BD178 -60V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC=-3A و Ft= 3 MHz و PC= 30 W با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB939 -60V -8A

1,740,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB939 -60V -8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-8A و FT=20Mhz و PC=45W با پکیج TO-251

ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB882 -60V -10A

1,740,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB882 -60V -10A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-10A و PC=40W با پکیج TO-220C

ترانزیستور قدرت 2SB834 -60V -3A

2,900,000 
ترانزیستور قدرت 2SB834 -60V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-3A و FT=9Mhz و PC=30W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت 2SB1370 -60V -3A

1,160,000 
ترانزیستور قدرت 2SB1370 -60V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC=-3A و FT=15Mhz وPC=30W با پکیج TO-220Fa

ترانزیستور قدرت BDT92 -60V -10A

174,000 
ترانزیستور قدرت BDT92 -60V -10A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC= -10 A و Ft= 4 MHz و PT=90W با پکیج TO-220C

ترانزیستور قدرت BDT60B -60V -4A

174,000 
ترانزیستور قدرت BDT60B -60V -4A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC= -4 A و PT= 50W با پکیج TO-220