فلنج 5 میلیمتری مدل redacc005

486,000 
فلنج 5 میلیمتری مدل redacc005 فلنج 5 میلیمتری مدل redacc005 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 3 میلیمتری مدل redacc003

432,000 
فلنج 3 میلیمتری مدل redacc003 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 4 میلی متری فلزی

324,000 

فلنج 4 میلی متری فلزی، جنس برنج، به همراه پیچ و آچار تنظیم

فلنج 6 میلیمتری مدل redacc006

361,800 
فلنج 6 میلیمتری مدل redacc006 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 7 میلیمتری مدل redacc007

383,400 
فلنج 7 میلیمتری مدل redacc007 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 8 میلیمتری مدل redacc008

621,000 
فلنج 8 میلیمتری مدل redacc008 مخصوص پرینتر سه بعدی

فلنج 10 میلیمتری مدل redacc0010

518,400 
فلنج 10 میلیمتری مدل redacc0010 مخصوص پرینتر سه بعدی